• පසුගනුදෙනු

හිමිකම් සහතිකයකට අදාලව පසුගනුදෙනුවක් සිදු කිරීමේදී පහත සඳහන් ලියවිලි ඉදිරිපත් කල යුතුය.

  • හිමිකම් සහතිකයේ මුල් පිටපත
  • නොතාරිස්වරයා විසින් ගැසට් නිවේදනය අනුව සකස් කරන ලද අදාල සාධනපත්‍රය
  • මුද්දර ගාස්තු ගෙවන ලද රිසිට්පතේ මුල් පිටපත
  • පැවරීමට අදාල සාධනපත්‍රයක් නම් නව හිමිකම් සහතිකයක් ලබා ගැනීම සඳහා වු ඉල්ලුම් පත්‍රය
  • ලියාපදිංචි ගාස්තු ගෙවන ලද රිසිට් පත

v  පසුගනුදෙනු වලට අදාල සාධනපත්‍ර වල ආකෘති, 1886/58 - 2014.10.31 දරණ ගැසට් නිවේදනයේ සඳහන් වේ. ඒ අනුව ඔබ සාධනපත්‍ර සකස් කර ගන්න.