රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව
වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු

රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව පිහිටුවනු ලැබූයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාවගේ මූලික අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමේ අරමුණ ඇතිව උප්පැන්න, විවාහ හා මරණ සහ දේපලවලට අදාළ නෛතික ලේඛන ලියාපදිංචි කිරීම සඳහාය.

1864 වසරේදී දෙපාර්තමේන්තුව මුළින්ම ස්ථාපිත කරනු ලැබූයේ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ කාර්යය සඳහා වන අතර සිවිල් ලියාපදිංචි කිරීමේ කටයුතු එනම් උප්පැන්න, විවාහ හා මරණ ලියාපදිංචි කිරීම දෙපාර්තමේන්තුවට පවරනු ලැබූයේ 1867 වසරේදීය.

ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ ක්‍රියාදාමය දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් සිදුකරනු ලබන අතර මෙම කාර්යය සඳහා දිවයින පුරා දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ කාර්යාල 45 ක් ස්ථාපිත කර තිබේ.

rgd-notary-banner

rgd-registrar-banner

rgd-land-banner

rgd-translate-banner

ලිපිනය

රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව

234/A3,
ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත,
බත්තරමුල්ල,
ශ්‍රී ලංකාව.

අමතන්න
+94 112 889 488 - 489

ලියන්න
info [AT] rgd.gov.lk